สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม เปิดหลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot) จัดเต็มทุกเนื้อหาการสอน เรียนจบพร้อมรับประกาศนียบัตรและบันทึกศักยครูการบิน

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ด้านการบินที่ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทยและสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เปิดหลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot) ทำการฝึกอบรมโดยครูฝึกบินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์สูง ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยหลักสูตรครูการบินที่เปิดฝึกอบรมมีดังนี้

1. หลักสูตรครูการบิน-เครื่องบิน Instructor Pilot – Airplane Course (IP-A)
ระยะเวลาฝึกอบรม 6 – 10 สัปดาห์ ค่าฝึกอบรม 268,000 บาท
2. หลักสูตรครูการบิน-เฮลิคอปเตอร์ Instructor Pilot – Helicopter Course (IP-H)
ระยะเวลาฝึกอบรม 6 – 10 สัปดาห์ ค่าฝึกอบรม 434,700 บาท

หลักสูตรครูการบินของสถาบันการบินพลเรือน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักบินที่มีความต้องการที่จะทำหน้าที่ครูการบินและถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านการบิน รวมถึงนักบินที่ต้องการ เพิ่มศักยครูการบิน และต้องการความรู้ ขยายขีดความสามารถในวิชาชีพเพิ่มเติม โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆ ด้านการบินตามหลักมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้วิชาภาคพื้นและวิชาภาคอากาศ ตลอดจนเทคนิคการสอน อาทิ องค์ประกอบของการสอนที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนก่อนและหลังการปฏิบัติการบิน กระบวนการเรียนรู้ การประเมินสมรรถนะผู้เรียน การวางแผนการเรียนการสอน ระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้อง การใช้อุปกรณ์การสอน รวมถึงการใช้เครื่องช่วยฝึกบินที่เหมาะสม ตลอดจนทักษะ ความชำนาญในการทำการบิน ฝึกบินกับเครื่องบินที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การบิน เครื่องช่วยเดินอากาศแบบใหม่ ทำการบินด้วยเครื่องบินใหม่เอี่ยมเท่านั้น พร้อมทั้งสนามบินและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนของ สบพ. ที่มีมาตรฐานสูงได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยทุกหลักสูตรมีครูการบินที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูงมาก มีการตรวจสอบฝีมือบินจากครูการบินของ สบพ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (DESIGNATED CHECK PILOT) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ผู้เข้าอบรมจะมั่นใจและปลอดภัยทุกครั้งที่ทำการบิน และสามารถนำมาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสอนศิษย์การบินได้ตามเป้าหมาย เมื่อจบการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และเมื่อผ่านการทดสอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะได้รับการบันทึกศักยครูการบิน (เฮลิคอปเตอร์ หรือ เครื่องบิน) ลงในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี (CPL,CPH)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.catc.or.th หรือโทรสอบถามที่แผนกการตลาด เบอร์โทร 0 2272 6108, 086 326 5555