ประชุมคณะทำงานติดตามเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในสถานพินิจฯ ตาม “โครงการติดตามด้วยรัก” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อเร็วๆนี้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มอบหมายให้ นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในสถานพินิจฯ ตาม “โครงการติดตามด้วยรัก” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. เพื่อกำหนดภารกิจและพิจารณาแผนการดำเนินงานติดตามผลการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ศาลมีคำพิพากษาให้ส่งตัวไปฝึกอบรมในสถานพินิจ โดยการออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำหรือรับคำปรึกษาแนะนำในสถานที่ดังกล่าว ตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา ๑๔๑ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้สถานพินิจฯ รับตัวไว้ตามมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง โดยจะมีการประสานความร่วมมือในการทำงานกับสถานพินิจฯ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง