ปตท. เผยมาตรการความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 พื้นที่ปฏิบัติการ จ.ระยอง

วันที่ 29 มกราคม 2564 – นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักในจังหวัดระยอง โดยนายสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยที่รัดกุม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานผู้ปฏิบัติการในพื้นที่

นอกจากการดำเนินตามมาตรการลดสัดส่วนพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้เหลือเฉพาะพนักงาน Critical person รวมถึงงดการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในปัจจุบัน ปตท. ยังคงมีความห่วงใยต่อพนักงาน ด้วยมาตรการที่เคร่งครัด ได้แก่ การกำหนดให้พนักงานทุกคนรายงานความเสี่ยงผ่านระบบ GSP Daily Check-in with หมอชนะ มาตรการ Lock up โดยจัดรถรับส่งและที่พักให้แก่พนักงานเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 การใช้ระบบขออนุญาตทำงานแบบออนไลน์ (e-Permit system) เพื่อคัดกรองและจำกัดจำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงการกำหนดพื้นที่ควบคุมและแยกพื้นที่ปฏิบัติงานกันอย่างชัดเจน และเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับชุมชนโดยรอบ ปตท. ยังคงร่วม เคียงข้างชุมชน ด้วยการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

“ปตท. พร้อมสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดในครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน ปตท. ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 โดยหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน” นายวุฒิกร กล่าวในตอนท้าย

—————-