รองผู้ว่าการรถไฟ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ พร้อมคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ให้การต้อนรับนายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของการรถไฟฯ พร้อมร่วมประชุมนอกสถานที่บนรถประชุม SRT Prestige บริเวณชานชาลาที่ 5 สถานีกรุงเทพ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการในความรับผิดชอบของการรถไฟฯ รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงาน

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้กล่าวชื่นชมเรื่องรถประชุม SRT Prestige ที่มีความพร้อมสะดวกสบาย สามารถรองรับการประชุมสัญจรของภาครัฐภาคเอกชน และใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่การรถไฟฯ และแผนการพัฒนาสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในโอกาสนี้คณะกรรมาธิการฯ ยังได้มีข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟ และพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงการระบบรางให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักที่ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรของประเทศ

ทั้งนี้ การรถไฟฯ พร้อมนำความคิดเห็นและข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการถไฟฯ มาพิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

————–