กรมทางหลวง ขยายเส้นทางสาย ชุมพร – อ.ประทิว แล้วเสร็จ รองรับการเดินทางสู่ท่าอากาศยานชุมพร

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3180,3201 สายชุมพร -อ.ประทิว (สนามบินชุมพร) จ.ชุมพร ระหว่าง กม.12+270 – กม.27+722 (ทล.3180) และกม.18+190 – กม.31+558 (ทล.3201) ระยะทาง 28.82 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางหลวงสายนี้อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอประทิว จังหวัดชุมพร เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองชุมพร กับ อ.ประทิว (สนามบินชุมพร) เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กรมทางหลวงจึงดำเนินการขยายคันทางและไหล่ทางให้กว้างมากขึ้น จากเดิมเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และบางช่วงที่เป็นย่านชุมชนหนาแน่น ก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ ขนาด 4 และ 6 ช่องจราจร ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยกกว้าง 3.6 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 365,400,000 บาท

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะพัฒนาเส้นทางหลวงเข้าสู่ท่าอากาศยานสนามบินชุมพร ให้มีมาตรฐานทางสูงขึ้น ช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความคล่องตัวและปลอดภัย ช่วยลดระยะเวลาและแบ่งปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง

—————–