ที่ปรึกษารมว.คค. หารือแนวทางการบริหารจัดการการเดินขบวนรถช่วงเปลี่ยนผ่านจากสถานีหัวลำโพงไปสถานีกลางบางซื่อ ร่วมกับ สหภาพแรงงาน รฟท.

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือร่วมกับนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) และคณะ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนงานการเดินขบวนรถช่วงเปลี่ยนผ่านจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2564

โดยมี ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง (ขร.) และ รฟท. เข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ สร.รฟท. พร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร

โดยการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งให้มีความต่อเนื่องกันทั้งระบบ สถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทาง ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสในด้านต่าง ๆ สู่ประชาชนอย่างแท้จริง และมอบให้ รฟท. สร.รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

——————