คปภ. ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไทยสู่เวทีโลก โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นำเข้าและส่งออกสินค้ารายใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นประเทศที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมารองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการสื่อสาร สาธารณูปโภค การลงทุนรวมถึงการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการออกกฎหมายการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจนครบถ้วนแล้ว โดยสำนักงาน คปภ. ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของบอร์ด คปภ. ในปี 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อกระทรวงการคลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ ก่อนจะเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนของการพิจารณากฎหมายต่อไป สำหรับตลาดการประกันภัยทางทะเลและขนส่งของประเทศไทย ผู้รับประกันภัยส่วนใหญ่จะยึดถือตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ใช้กันในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองที่จัดทำขึ้นโดย กลุ่มผู้รับประกันภัย อันได้แก่ The Institute of London Underwriters, the Liverpool Underwriters Association และ Lloyds Underwriters Association

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้ดำเนินนโยบายตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ด้วยการเสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้มีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของบริษัท จึงได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อปรับปรุงคำสั่งนายทะเบียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการประกันภัยตัวเรือเพื่อเป็นการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย พร้อมเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับความต้องการของตลาดประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ซึ่งเลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบคำสั่งนายทะเบียนที่ 53/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือและการประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) มีผลใช้บังคับไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของตลาดประกันภัยทางทะเลและการขนส่งที่มีประเภทของกรมธรรม์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มการประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการความคุ้มครองที่เป็นสากล ตลอดจนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และทำให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย คำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวได้ปรับปรุงใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

1) การเพิ่มเติมประเภทการประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ให้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการปัจจุบันมากขึ้น

2) การแก้ไขวันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย โดยทำคำรับรองว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งนายทะเบียนให้ถือว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ สำนักงาน คปภ. ประทับตรารับเรื่องขอรับความเห็นชอบและบริษัทชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนทันทีที่ยื่นเรื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทประกันภัยสามารถเสนอขายให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

3) การเพิ่มเติมองค์กรที่จัดทำแบบและข้อความ ได้แก่ Joint Cargo Committee (JCC) หรือองค์กรอื่นซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งจากเดิมสามารถจัดทำโดย The international Underwriting Association of London (IUA) หรือ The Lloyd’s Market Association (LMA) หรือคณะกรรมการร่วมทั้ง 2 องค์กรนี้เท่านั้น

“การประกันภัยทางทะเลนั้นถือเป็นกลไกในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างในด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำพาอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและการขนส่งของประเทศไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย