คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 ณ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีการพิจารณาร่างเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดย ก.พ.อ. ได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ ซึ่งได้นำจุดเด่นของเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ ปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 มาจัดทำร่างเกณฑ์ฉบับใหม่เพื่อส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขอตำแหน่งวิชาการสามารถใช้ผลงานวิชาการที่มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งนี้ ก.พ.อ. ได้เห็นชอบตามนโยบายของ รัฐมนตรี อว. ในกรณีการใช้ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ เพื่อขอตำแหน่งวิชาการทั้งในสายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์นั้น ผลงานวิชาการดังกล่าวไม่ จำเป็นต้องตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร TCI ไม่ว่าระดับใด แต่เปิดกว้างให้เป็นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดๆก็ได้ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอบรับในวงวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ ปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 ที่ได้ระบุว่าผลงานวิจัยต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร TCI ในระดับ 1 หรือ 2 เท่านั้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขอตำแหน่งวิชาการ สร้างสรรผลงานวิชาการในหลายๆรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยไม่จำกัดอยู่ในผลงานวิชาการในรูปแบบเดิมๆ เช่น ตำราหรืองานวิจัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่มี รัฐมนตรี อว. เป็นประธาน ได้เห็นชอบการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศัยงานตำราหรืองานวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานอนุกรรมการฯ โดยคณะอนุกรรมการชุดพิเศษนี้ จะทำหน้าที่ พิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่ใช่ตำราหรืองานวิจัย แต่ใช้ผลงานที่ทำให้แก่พื้นที่และชุมชน หรือใช้ผลงานในการนำหลักศาสนาและปรัชญามาชี้นำวิชาการหรือชีวิตในทางโลก หรือใช้ผลงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์มาแทน

——————