ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานปล่อยขบวนรถสีชมพู KicK Off “พม. Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09:30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถสีชมพู KicK Off “พม. Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid – 19 ) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off โครงการ “พม. Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” โดยปล่อยขบวนรถสีชมพู 1300 ออกเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 114 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ในจังหวัด ตลอดจนสร้างการรับรู้ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการนำสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคจากทุกภาคส่วนไปมอบให้ถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงอย่างเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความเดือนร้อนมีความทุกข์ต้องการความช่วยเหลือ สามารถเขียนรายละเอียดที่ต้องการให้ พม.ช่วยเหลือ ผ่านตู้ พม.รับทุกข์โดยจะมีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมเรื่องร้องทุกข์ เพื่อดำเนินการติดต่อและส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมอย่างเร่งด่วน และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชี “โครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” บัญชีเลขที่ 391-0-75387-6

—————-