นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการรักษามรดกชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการรักษามรดกชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต (Phuket Sustainable Urban Transport and Heritage Project: SUTRHE) ครั้งที่ 5 ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องราชดำเนิน อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

โดยมี Mr. Yazid Bensaid ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการดำเนินโครงการ SUTRHE โดยมี บริษัท DVDH-EGIS-AREP SOUTH ASIA เข้ามาดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตอย่างครอบครุม โดยนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ของโครงการ SUTRHE เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง
2. การนำเสนอเครือข่ายเสริมด้านคมนาคมที่เป็นไปได้ในโครงการรถไฟฟ้ารางเบา และการปรับการให้บริการให้เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้กระเช้าลอยฟ้า
3. การนำเสนอการพัฒนาผังเมืองโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการดำเนินงานโครงการและเสนอแผนที่นำทาง (Roadmap)

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นชอบในผลการศึกษาเนื่องจากเป็นแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตอย่างครอบครุม อาทิ โครงการรถไฟฟ้ารางเบาหรือโครงการกระเช้าลอยฟ้า และแนวทางการแก้ไขปัญญาการจราจรในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแผนการศึกษาโครงการต่าง ๆ ที่มีในแผนงานของหน่วยงาน และหากเริ่มดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม จะนำข้อเสนอและสรุปผลการดำเนินโครงการ SUTRHE รายงานปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

——————