ก.แรงงาน มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทยประจำปี 2563

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค”ประจำปี 2563 พร้อมนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2563 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “กระทรวงแรงงานมีการจัดหารายได้เพื่อนำเข้าสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานในทุกปี ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานกาชาด ระหว่างวันที่ 20 – 29 ธันวาคม 2563 โดยจัดในรูปแบบกาชาดออนไลน์ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce การประกวดออกแบบร้าน การประกวดขวัญใจงานกาชาด การประกวดมาสคอตของหน่วยงาน เกมวัดความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบชิงรางวัล และการจัดทำสลากกาชาดประจำปี 2563 โดยกระทรวงแรงงานดำเนินการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” เพียงอย่างเดียว โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตร นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และนำมาใช้จ่ายในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของสาธารณกุศล ส่วนหนึ่งจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่มีรายได้น้อย

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่
รางวัลที่ 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Honda city V จำนวน 1 คัน เลขที่ออก 19945 ได้แก่ นางสาวพัชรินยา ตงศิริ
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda PCX 150/2020 จำนวน 1 คัน เลขที่ออก 18656 ได้แก่ นายยศกร วงศ์แก้ว
รางวัลที่ 3 จำนวน 9 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เลขที่ออก 17165, 19813, 20069, 20572, 20748, 34993, 35611, 41709, 48575 ได้แก่
1. นายรชานนท์ อินทุภูติ
2. นายอรเทพ อินทรสกุล
3. ร้านวิชัยการช่าง
4. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
5. บริษัท อินโดไทย ซินเทตืคส์ จำกัด
6. นางสาวพิมพ์ลภัส เกลี้ยงขาว
7. นางอาภรณ์ สีสา
8. นางสาวสมพร ไชยพันธ์
9. นางสาวรัชชประเภา ซูช่อ


รางวัลที่ 4 จำนวน 40 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง (รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้งเลขที่ออก 798
รวมรางวัลทั้งสิ้น 51 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,275,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)