“การรถไฟแห่งประเทศไทย!! ร่วมกับ บมจ.สหการประมูลเปิดขายทอดตลาดสิ่งของที่ชํารุดเสียหายเลิกใช้การล็อตใหญ่ 8 รายการ 26 พ.ย.นี้!!

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บมจ.สหการประมูล ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบํารุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการขายสิ่งของชํารุดเสียหายเลิกใช้การของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหการประมูล และคณะกรรมการกําหนดราคากลางขาย และส่งมอบสิ่งของที่ชํารุดเสียหายที่มีอยู่ในความครอบครองของฝ่าย/สํานักงานต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบํารุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.สหการประมูล จัดทําการขายทอดตลาดสิ่งของที่ชํารุดเสียหายเลิกใช้การ ฯ ที่อยู่ในความครอบครองของ ฝ่าย/ สํานักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 8 รายการ ประกอบด้วย

1.อุปกรณ์เหล็กยึดเหนี่ยวรางและเศษเหล็กเหนียวทั่วไป น้ำหนักรวมประมาณ 1,968,840 กิโลกรัม
2. เศษรางเหล็ก ตัดจําหน่ายไม่ใช้การ น้ำหนักรวมประมาณ 83,352 กิโลกรัม
3. เศษลวดทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 227.12 กิโลกรัม
4. ล้อพร้อมเพลา ขนาด 9×4 ตัดจําหน่ายแล้ว 250 เพลา น้ำหนักรวมประมาณ 225,000 กิโลกรัม
5. น้ำมันหล่อลื่นเก่าใช้งานแล้ว ปริมาณรวม 62,400 ลิตร
6. ถังเปล่า ขนาดจุ 200 ลิตร ไม่ใช้งาน จํานวนรวม 360 ใบ
7. เครื่องจักรกลตัดจําหน่าย เลิกใช้การ 2 เครื่อง น้ำหนักรวมประมาณ 11,270 กิโลกรัม
8. ซากแบตเตอรี่ ตัดจําหน่าย เลิกใช้การ จํานวนรวม 565 หม้อ

การรถไฟฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาซื้อสิ่งของที่ชํารุดเสียหาย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ บมจ.สหการประมูล เลขที่ ๕๑๘/๒๘ ถนนรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าเสนอราคา พร้อมวางหลักประกันฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และจะทําการประมูลแข่งราคา ด้วยวิธีใส่ราคาทางระบบอิเลคทรอนิคส์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือร้าน หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลไว้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถเข้าลงทะเบียนขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนฯ เลขที่ ครข/ปข.08/2561 ได้ที่แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกล ห้อง 204/1 ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ขายและส่งมอบสิ่งของที่ชํารุดเสียหายฯ รับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง โดยต้องยื่นซองเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯตรวจสอบ ณ ศูนย์ลากเลื่อน ห้อง 209 ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟฯได้ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ณ ห้องยื่นซองเอกสารฯ หรือทางเว็บไซต์ www.auct.co.th ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

สำหรับการเข้าดูสถานที่/สิ่งของ ณ ที่จัดเก็บ ผู้ที่ลงทะเบียนรับเอกสารประกาศเชิญชวนฯ เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาต และต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องนําสําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้พร้อมสําเนาบัตรประชาชนมาแสดงและมอบไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่มอบให้บุคคลอื่น ทําการแทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่ให้ทําการแทนกับต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบฯ มาแสดงเพิ่มเติมอีกด้วย!!

++++++++++++++++++++++++++++

?????? ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมติดตาม
Youtube : การรถไฟแห่งประเทศไทย OFFICIAL
https://www.youtube.com/channel/UCX0RfGzGjovQmxDYyGquJ_Q