จังหวัดนนทบุรี เพิ่มช่องทางจำหน่าย นำผู้ประกอบการ OTOP สร้างรายได้ผ่าวิกฤต COVID -19

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับวาระงานต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ส่วนรชการต่างๆ ของจังหวัด“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ2 “ ไปขับเคลื่อน.โดยจังหวัดได้กำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้โครงการ “รวมพลังคนนนท์ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” เพื่อเชิญชวนส่วนราชการ เริ่มจากผู้นำต้องทำก่อน ร่วมกันปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้ขอพื้นที่เพื่อเป็นช่องทางจำหน่าย ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2ราย ได้แก่ คุณสิรินุช เกื้อกูล ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป(ผ้าไทย) เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ มาสวมใส่ผ้าไทย และคุณศิริวรรณ์ คล้ายเอี่ยม ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวเหนียวสังขยา มาจำหน่ายสินค้า ให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมสินค้า ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่มาประชุมในวันนี้ ได้ให้ความสนใจและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการOTOP ได้ยอดขายรวมกว่า 20,000 บาท ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้.

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน