สบพ. ขยายระยะเวลาสำหรับแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน พร้อมจัดมาตรการป้องกันและควบคุม ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่กระจายระลอกใหม่ในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดำเนินการพื้นที่ควบคุม สูงสุด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) นั้น สบพ. จึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดฯ ดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

งดทำการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ณ สบพ. กรุงเทพฯ สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยนมาเป็นการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์หรือในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม จากเดิมตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนเเปลงรูปแบบการเรียนการสอนจะดำเนินการแจ้งนักศึกษาในทุกระดับ รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมหรือนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นให้ทราบต่อไป

2. แนวทางการคัดกรองบุคคลก่อนเข้าพื้นที่

มีการคัดกรองบุคคลก่อนเข้าพื้นที่ของ สบพ. อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ติดสติ๊กเกอร์คัดกรอง การขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย กำหนดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในการเข้าใช้พื้นที่ในแต่ละจุด จัดทำสื่อวิดีทัศน์ โปสเตอร์ รณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดฯ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” เก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ภายในบริเวณพื้นที่ และบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว

3. แนวทางยกระดับการรักษาความสะอาดสถานที่

เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอบโอโซนทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน จุดสัมผัสร่วมสาธารณะ มีการเพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำพื้นที่ต่างๆ

4. แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรของ สบพ.

จัดให้มีแผนการทำงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) สำหรับพนักงานที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด ตามประกาศของทางราชการ สำหรับการประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ หรือในรูปแบบอื่นที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ สบพ. ได้แจ้งให้นักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบเหตุการณ์ผิดปกติให้ติดต่อได้ที่หมายเลข 02 272 5741–4 ต่อ 8041, 8211