กคช.จับสลากผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)

พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานการปฐมนิเทศการเข้าอยู่อาศัยและการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้ชำนาญการด้านการบริหารโครงการ นายดารนัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

การปฐมนิเทศการเข้าอยู่อาศัยและการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) เป็นการจับสลากผู้อยู่อาศัยในอาคารแฟลตที่ 9 – 17 แฟลตที่ 23 – 32 และ แฟลตที่ 63 – 64 ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ที่ผ่านการพิจารณาได้สิทธิเช่าโครงการฯ ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) จำนวน 94 ราย ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้มีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ ให้กับผู้อยู่อาศัย โดยมีหัวข้อต่างๆ เช่น ระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน การกำหนดระยะเวลาการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่า การยื่นขอใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย การกำหนดระยะเวลาการย้ายออกจากอาคารเดิม และการเตรียมการขนย้ายจากอาคารเดิมเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ เป็นต้น

สำหรับการจับสลากดังกล่าว เนื่องจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 มีห้องพักอาศัยจำนวน 334 หน่วย และเริ่มเข้าอยู่อาศัยในอาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และคงมีห้องว่างอีกจำนวนหนึ่ง การเคหะแห่งชาติจึงได้ประกาศให้ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินงานในโครงการฯ ระยะที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในโครงการฯ ระยะที่ 1 และมีผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 94 ราย การเคหะแห่งชาติจึงดำเนินการจับสลากให้ผู้ได้สิทธิเช่าที่ผ่านคุณสมบัติจากคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ เลือกห้องพักอาศัยเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

 

————————————————