เสริมทัพเก็บแต้มบุญ สู้โควิด-19 กับกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้”

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ขยะ” เป็นปัญหาหลักของคนทั่วโลก เพราะนอกจากจะสร้างความสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น หนู แมลงวัน และแมลงสาบ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย ตลาดสาขาตลิ่งชัน จับมือกับ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรในด้านธรรมาภิบาลการบริหารพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน จึงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้” ประจำปี 2564 ดำเนินการฝึกปฏิบัติสาธิตการทำน้ำหมักชีวิภาพและทำน้ำยาอเนกประสงค์ ตลอดจนอบรมบรรยายความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้ความสำคัญกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเงินที่ได้จากการคัดแยกขยะจำหน่าย เป็นกองบุญในหลายช่องทางการกุศล ส่งผลให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมพื้นที่โดยรอบชุมชนสวนผักให้มีความสะอาดสวยงาม ปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน ผู้เช่าพักอาศัย ผู้ประกอบการค้า และทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน เสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี และสร้างจิตสำนึกรักชุมชน โดยมี พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล ผู้จัดการองค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประชาชน ผู้พักอาศัย และผู้ประกอบการค้าในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ หลุมทอง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดชำนาญงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน และ นางสาวรวมพร กางกั้น เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดชำนาญงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 องค์การตลาด ซอยสวนผัก 4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล ผู้จัดการองค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันให้ลดจำนวนน้อยลง พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดตามหลัก 3 Rs ได้แก่ (Reduce) ใช้น้อย, (Reuse) ใช้ซ้ำ และ (Recycle) นำกลับมาใช้ใหม่ มาช่วยกันปกป้องโลกของเรา เริ่มได้จากแยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเราและดีต่อโลก

——————-