‘พาณิชย์’ เผยการค้าไทย-เกาหลีใต้ 9 เดือนแรกปี 61 ‘แจ่ม’ มูลค่าการค้าโตขึ้นกว่าร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) ของปี 2561 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ อยู่ที่ 10,501.60 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 3,767.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากเกาหลีใต้ 6,734.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

นางอรมน กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ FTA พบว่าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ไทยได้ลดภาษีศุลกากรเป็น 0 แล้ว ในสินค้า 8,455 รายการ หรือร้อยละ 88 ของรายการสินค้าทั้งหมด แต่ยังคงภาษีศุลกากรในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว จำนวน 1,155 รายการ หรือร้อยละ 12 ของรายการสินค้าทั้งหมด เช่น ส่วนประกอบยานยนต์ ส่วนประกอบวิทยุ/โทรทัศน์ และแผ่นเหล็กรีดร้อน เป็นต้น ส่วนเกาหลีใต้ได้ลดภาษีศุลกากรเป็น 0 แล้ว ในสินค้า 11,297 รายการ หรือร้อยละ 90.9 ของรายการสินค้าทั้งหมด แต่ยังคงภาษีศุลกากรในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว จำนวน 1,130 รายการ เช่น ไม้อัด ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลังแช่แข็ง และมันสำปะหลังอัดเม็ด เป็นต้น ทั้งนี้ ไทยส่งออกไปเกาหลีใต้โดยใช้สิทธิ AKFTA (มกราคม-สิงหาคม 2561) มูลค่า 2,101.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 88 ของมูลค่าการส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 20.9 ขณะที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ AKFTA (มกราคม-สิงหาคม 2561) 1,624.3 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 26.8 ของมูลค่านำเข้ารวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 11.1

ทั้งนี้ นโยบาย New Southern Policy ของรัฐบาลเกาหลีใต้ เป็นนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศที่จะเป็นช่องทางเอื้อโอกาสให้กับไทย โดยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนของเกาหลีใต้กระจายการค้าและการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้และอาเซียน สำหรับในอาเซียนไทยถือเป็นศูนย์กลางการลงทุนของ CLMV ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไทยกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อการคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในอนาคต จึงเป็นโอกาสดีของไทยที่จะเชิญชวนนักธุรกิจเกาหลีใต้เข้ามาร่วมลงทุนประกอบธุรกิจในไทย โดยเฉพาะในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทยที่เป็นพื้นที่สำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ เน้นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคที่มีความสำคัญในอนาคต ซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หากไทยร่วมมือกับเกาหลีใต้ จะทำให้ไทยได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ ทำให้อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันอย่างทัดเทียมได้ในตลาดโลก

ทั้งนี้ สินค้าส่งออกหลักสำคัญของไทยไปเกาหลีใต้ ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม และเคมีภัณฑ์ และสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากเกาหลีใต้ ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และสินแร่โลหะอื่นๆ

———————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์