ประกันสังคม เคลียร์ความมั่นใจผู้ประกันตน เรื่องจัดซื้อยารักษามะเร็งล็อตใหม่

ประกันสังคม ชี้แจงกรณีสื่อมวลชน เสนอข่าวกรณีผู้ประกันตนป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (CML) รักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานี และต้องได้รับยา Imatinib Mesylate ทุก 2 เดือน ล่าสุดโรงพยาบาลต้องสำรองยาให้ผู้ป่วยก่อน เหตุเนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดซื้อยาชนิดใหม่มาทดแทน ซึ่งประธานชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ ต้องการให้ประกันสังคมจัดหายายี่ห้อเดิมซึ่งใช้มานาน  จึงไม่มั่นใจในสรรพคุณของยายี่ห้อใหม่ที่จะมาทดแทน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม ได้มีการสนับสนุนยา Imatinib Mesylate  เข้าสู่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งก่อนปี 2557 ยา Imatinib Mesylate มีผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดซื้อยาไปให้แก่ผู้ประกันตนมาจนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่ายาประมาณ  1,600 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 มียายี่ห้อใหม่มา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีการพิจารณาอนุญาต และรับรองผลการศึกษาของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ (NG) รวมทั้งกำหนดให้รายการยายี่ห้อใหม่ได้รับการรับรองในผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ที่มีความเท่าเทียมในการบำบัดรักษากับยาต้นแบบ ตามเอกสารรายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญที่มีความเท่าเทียมในการบำบัดรักษากับยาต้นแบบ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542-2557  โดยสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นการรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ที่สามารถออกวางจำหน่ายในประเทศได้ อย่างไรก็ตามการจัดซื้อยา Imatinib Mesylate ในรอบการจัดซื้อที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับคุณลักษณะเฉพาะยา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันของยาที่มีความเท่าเทียม ระหว่างบริษัทยาต้นแบบกับบริษัทยาสามัญ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้ได้คุณลักษณะเฉพาะของยาเดียวกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้มีกระบวนการคัดเลือก และต่อรองราคาโดยองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดยาร่วมกันของประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม มิได้พิจารณาราคาหรือภาระงบประมาณเป็นหลักการจัดซื้อ แต่ได้ดำเนินการบูรณาการการทำงานกับคณะอนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลระดับประเทศอีกด้วย

นายอนันต์ชัย กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในระบบจัดการบริหารงานด้านการแพทย์ให้ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมและจัดหายาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานที่กำหนด ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี และได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

 

————————————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน