ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมายังกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 เรื่องการควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลง และตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. ผลการจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 (แก้ไขเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2527) ในภาพรวม
3. การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540
4. ผลการจำแนกประเภทที่ดิน “ป่าปลายคลองห้วยไคร้ – พระสทึง” จังหวัดสระแก้ว และ “ป่าดงเซกา” จังหวัดนครพนม
5. แนวทางการดำเนินการในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เก็บรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิม ที่มอบให้กรมป่าไม้รับไปดำเนินการ

————–