“วราวุธ” ไลฟ์สด เร่งสปีดจัดการขยะพลาสติก รุก กลุ่มธุรกิจร้านกาแฟ ร่วมขับเคลื่อน “ร้านกาแฟสีเขียว”

วันที่ 27 ม.ค. 2564 ที่ร้าน NANA Coffee Roasters Ari สาขาซอยอารีย์ 4 กทม. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ไลฟ์สด กิจกรรม “Green Coffee Shop By Top Varawut ” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผย แต่ละปี คนไทยสร้างขยะพลาสติก ประมาณ 2 ล้านตัน เป็นแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ถึง 9,750 ล้านใบ และหลอดพลาสติกอีก 5 พันล้านหลอด เดินหน้า เร่งสปีด กระตุ้นสังคม ลดละเลิกพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ชวนกลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและคอกาแฟทั่วประเทศ ร่วมปรับเปลี่ยน “วิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop)  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังคงเดินหน้าเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ตามโรดแมพ (Roadmap) การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 สู่การบรรลุเป้าหมาย การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic หรือ disposable plastic) ภายในปีหน้า ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด 100% ภายในปี 2570  ซึ่งที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างจริงจังและเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ควบคู่กับการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ที่ผ่านมา ในภาคส่วนการผลิตและการให้บริการ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ กลุ่มแพลทฟอร์มผู้ให้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มธุรกิจ  ร้านกาแฟเป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายสำคัญที่จะมีส่วนช่วยลดการใช้พลาสติก ลดการปลดปล่อยคาร์บอน ด้วยพบว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยประเภทแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ถึง 9,750 ล้านใบ และหลอดพลาสติกอีก 5 พันล้านหลอด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและตลาดกาแฟ ในประเทศไทย ประกอบกับ แก้วพลาสติกและหลอดพลาสติก เป็นพลาสติกเป้าหมาย 2 ใน 4 ชนิดที่จะเลิกใช้ ภายในปีหน้า จึงเป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกันส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการบริโภควิถีใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) จะเป็นการผนึกพลังร่วมกัน 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย

1.ภาครัฐ นำโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-สร้างกระแสความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในสังคมในเรื่องการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในร้านกาแฟ รวมถึงการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการบริโภค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

-สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คัดแยกขยะและนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

-ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจผู้ผลิต และให้บริการร้านกาแฟ ในการลดปริมาณขยะต้นทาง และการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค เพื่อนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

2.ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศไทย

-ส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคภายในร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics)

-ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) หรือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

-จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตระหนัก ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคืนประโยชน์กลับสู่สังคมโดยส่วนรวม เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภควิถีใหม่ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อก้าวสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

รมว.ทส. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านกาแฟและคอกาแฟทั่วประเทศมาร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยกขยะและนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะมีการประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังความร่วมมือกันอย่างจริงจังและเข้มข้น ในเดือนหน้า ตลอดจน มีแผนการดำเนินงานขยายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) ไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564 นี้ อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านกาแฟทั่วประเทศที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 8453 หรือ E-Mail : campaign.deqp@gmail.com

——————–