ครูโอ๊ะ ห่วงใยนักเรียน-ผู้ปกครองทุกคน เผย สช.ออกประกาศถึง รร.เอกชนในระบบและนานาชาติ “คืนค่าธรรมเนียม 11 รายการ” กรณีเรียนออนไลน์ที่บ้าน หวังบรรเทาภาระความเดือดร้อน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ระบุว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ซึ่งต่อมา สช.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติจำนวนมากว่า โรงเรียนให้เรียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับนักเรียน และเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการเรียกร้องให้คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น นั้น

“ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเอกชนอยู่ตลอด และรู้สึกมีความห่วงใยนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกคน ซึ่งล่าสุด สช.ได้พิจารณาตามประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ที่ไม่ได้บังคับเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด โดยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้ตามบริบทและความเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกันได้ ไม่เพียงแต่เฉพาะการเรียนออนไลน์เท่านั้น และหากโรงเรียนใดมีข้อจำกัด ก็สามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยเมื่อสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับนักเรียนและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระและความเดือดร้อนของผู้ปกครอง จึงขอซักซ้อมความเข้าใจกรณีผู้ปกครองร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โดยมีสาระสำคัญให้โรงเรียนพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมตามที่ได้จัดเก็บจากผู้ปกครอง ใน 2 ส่วน คือ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บ และไม่มีความจำเป็นเนื่องจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ควรพิจารณาคืนตามสัดส่วนที่เป็นจริง อาทิ ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง, ค่ารถรับส่ง, ค่าเรียนดนตรี กีฬาและศิลปะ กรณีโรงเรียนไม่ได้การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์, ค่าทัศนศึกษา และค่าอาหารเสริมนม กรณีโรงเรียนไม่ได้จัดซื้อและจัดส่งให้นักเรียนถึงบ้าน และ 2) ค่าธรรมเนียมอื่น หากไม่ได้ดำเนินการ ควรพิจารณาคืนตามความเหมาะสม อาทิ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์/ค่าอินเตอร์เน็ต/ค่าใช้บริการ ICT, ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศ, ค่าเรียนว่ายน้ำ, ค่าเรียนเสริมวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้หมายถึงรายการค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ชื่อเรียกอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกันด้วย

ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ สช.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะมีการรายงานมาให้ทราบต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

————–