ปภ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันอุบัติภัย – สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเข้มข้นและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข เน้นคุมเข้มการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอุบัติภัยทางน้ำการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่จัดงานและสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อีกทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสืบสานเทศกาลตรุษจีนให้เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยและเป็นสิริมงคล

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าปกติ ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยจากประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนผ่านกลไกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ด้านการเตรียมความพร้อม โดยสำรวจ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย อาทิ สถานประกอบการ สถานบริการ พื้นที่ชุมชน พร้อมกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแนวทางป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ โดยจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเข้มงวดตรวจสอบ โป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำและเส้นทางคมนาคมทางน้ำให้มีความปลอดภัย อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณภัย และระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน พร้อมจัดตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงินกระดาษทอง และการจุดประทัด พลุ ดอกไม้ไฟตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมายกรณีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านการเผชิญเหตุ สนธิกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประสานการปฏิบัติกับทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ เน้นการเฝ้าระวังกิจกรรมและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างทันท่วงที การจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนคุมเข้มด้านความปลอดภัยพื้นที่ที่มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีน และสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อสืบสานเทศกาลตรุษจีนให้เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยและเป็นสิริมงคล

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์

“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสาน

ให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

—————