ด้วยคณะกรรมาธิการการประมงแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APFIC) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH) จัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้านเทคนิคของการทำประมงทะเล การทำประมงน้ำจืด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยการสัมมนาดังกล่าวจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APFIC) องค์กรการประมง องค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคเข้าร่วม โดยสัมมนาดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 9 หัวข้อ ได้แก่
1.) การเชื่อมโยงการประมงน้ำจืด การชลประทานและการจัดการน้ำ
2.) การทบทวนการทำประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
3.) การดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) และการใช้ยาต้านจุลชีพ (AMU) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเอเชีย
4.) การประเมินสภาวะทรัพยากรเพื่อการจัดการ
5.) นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
6.) เงินอุดหนุน องค์การการค้าโลกและการประมง
7.) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประมงพื้นบ้าน
8.) การบริหารจัดการประมงพื้นบ้าน
9.) ผู้หญิงและผู้ชายในการประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเอเชีย อุปสรรค ข้อจำกัด และโอกาสสู่ความเสมอภาคและการดำรงชีวิตที่มั่นคง

หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ http://infofish.org/APFIC/index.php/