ชป.เดินหน้าโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดำริ

 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 5 บ.บางเป้ง ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร       โดยได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ จำนวน 250 ชุด จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ 6 บ.หนองมุก ต.ตากแดด พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอีก  170 ชุด

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร ปัจจุบัน (13 พ.ย. 61) ระดับน้ำในคลองต่างๆ มีแนวโน้มลดลง อาทิ คลองท่าแซะ สถานี X.64 บ้านท่าแซะ อ.ท่าแซะ ระดับต่ำกว่าตลิ่ง 3.54 เมตร, คลองท่าตะเภา ที่สถานี X.158 บ้านวังครก อ.ท่าแซะ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.07 เมตร และสถานี X.180 สะพานเทศบาล 2 อ.เมืองชุมพร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.43 เมตร

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานชุมพร ได้ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ ด้วยการเปิดบาน ปตร.ท่าแซะ และควบคุมน้ำระบายน้ำผ่าน ปตร.หัววัง คลองหัววัง-พนังตัก ปตร.พนังตัก พร้อมควบคุม ปริมาณน้ำไหลผ่าน ปตร.ท่าตะเภา ไม่ให้น้ำล้นคลองท่าตะเภา ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเมืองชุมพรได้ ขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำบ้างเล็กน้อย ซึ่งไหลล้นมาจากคลองธรรมชาติ แต่สถานการณ์โดยรวมยังสามารถบริหารจัดการได้

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง โครงการชลประทานชุมพร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำ ดังนี้ จุดที่ 1 ม.1 ต.นาทุ่ง อ.เมือง เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง เริ่มทำการสูบน้ำตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.61  จุดที่ 2 ม.1 ต.นาชะอัง เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง เริ่มทำการสูบน้ำตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.61 จุดที่ 3 คลองชุมพร สะพานถนนสาย41 ต.วังไผ่ อ.เมือง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 4 เครื่อง เดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 61 จุดที่ 4 ม.5 สะพานบางเป้ง ต.ตากแดด อ.เมือง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 4 เครื่อง เดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 61 จุดที่ 5 ม.3 สะพานคลองตะโก ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 4 เครื่อง เดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.61 จุดที่ 6 สะพานวัดดอนทรายแก้ว   ต.นาทุ่ง อ.เมือง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 10 เครื่อง เดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.61 จุดที่ 7 ม.3 บ้านหูรอ ต.นาชะอัง อ.เมือง เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง เริ่มทำการสูบน้ำตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.61 จุดที่ 8 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง เริ่มทำการสูบน้ำตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.61 พร้อมกันนี้ ได้ทำการกำจัดวัชพืชหรือสวะสิ่งกีดขวางการระบายน้ำหน้าอาคารชลประทานต่างๆ ด้วย

 

 

สำหรับในพื้นที่จังหวัดชุมพร กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดำริ (คลองผันน้ำคลองชุมพร) ในพื้นที่ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง ตำบลตากแดด ตำบลบางหมาก และตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ดังนี้

– การก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองชุมพรตอนบน ปีงบประมาณ 2563

– การก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองขุดใหม่เชื่อมคลองชุมพร – คลองนาคราช ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม

– การก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองชุมพรตอนกลาง ปีงบประมาณ 2563

– การขุดคลองผันน้ำ (ขุดใหม่) ท้องคลองกว้าง 60 เมตร ระยะทางประมาณ 3.27 กิโลเมตร และขุดขยายคลองชุมพรช่วงที่เหลือพร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 248 ล้านบาท

– ขุดขยายคลองนาคราช ท้องคลองกว้าง 60 เมตร ระยะทางประมาณ 5.73 กิโลเมตร ปีงบประมาณ 2558 (68.932 ล้านบาท) และก่อสร้างอาคารระบายน้ำงบประมาณ 50 ล้านบาท

– ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองชุมพรตอนล่าง (คลองลัด) ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งบประมาณ 300 ล้านบาท ดำเนินโดยโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14

– ขุดขยายคลองชุมพรพร้อมคั้นกั้นน้ำและอาคารประกอบ ท้องคลองกว้าง 80 เมตร ระยะทางประมาณ 11.80 กิโลเมตร ปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรได้เป็นอย่างมาก 

****************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC)

กรมชลประทาน