กกจ. จับมือ พก. ร่วมหารือเร่งช่วยเหลือคนพิการมีงานทำ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2556 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุม

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2556 ว่า จากการดำเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการตามมาตรา 35 นั้น ปัจจุบันมีการร้องเรียนจากสมาคม/องค์กรด้านคนพิการว่ามีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการบางรายไม่ได้รับสิทธิครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่ผ่านมานั้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งช่วยเหลือแก้ไขเพื่อให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และได้รับสิทธิครบถ้วนตามกฎหมาย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทบทวนขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการทำงานด้านส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมการจัดหางาน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานมีความชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมแก่คนพิการ ปัญหาช่องทางในการทุจริตทั้งในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานคนพิการ ด้วยเหตุนี้ กรมการจัดหางานจึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตามมาตรา 33 และ 35 ซึ่งจากการประชุมหารือ ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้มีการตั้งคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 พิจารณากระบวนการทำงานร่วมกันในการตรวจสอบการได้รับสิทธิของคนพิการตามมาตรา 35 และพิจารณาการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า การหารือในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิของคนพิการ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อสรุปแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ จะได้นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำงานระหว่าง 2 กระทรวง โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและสิทธิประโยชน์ของคนพิการต่อไป