รมช.ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดประจวบฯ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ และพบปะพี่น้องเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ พร้อมกล่าวมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตร  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรที่ได้มาตรฐาน GAP เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค