GISTDA สนับสนุนการทำงาน ทช. สร้างฐานข้อมูลป่าชายเลนทั่วประเทศด้วยดาวเทียม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคัญในผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานระดับภูมิภาคและส่วนกลาง

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนิเวศป่าชายเลนของประเทศ ที่ถือเป็นแนวกันชนสุดท้ายระหว่างพื้นที่บกกับทะเล ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่ทาง GISTDA ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GISTDA และ ทช. มีเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน ที่จะมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม คงไว้ซึ่งความสมดุลทางธรรมชาติ ตามบทบาทและภารกิจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน นับเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีเวทีในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน และการจัดทำเขต Zoning ของ ทช. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญในครั้งนี้

ด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ทช. กับ GISTDA ร่วมมือกันผลักดันและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังร่วมมือกันพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศด้านทะเลและชายฝั่งในด้านการพัฒนาระบบติดตาม ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ด้านการจัดทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทะเล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการนี้จะเป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้ทางกรมได้ทราบว่าพื้นที่

ปัจจุบัน ป่าชายเลนของประเทศไทยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น จำนวน 202,435 ไร่ ป่าชายหาดเพิ่มขึ้น 23,462 ไร่ และป่าพรุเพิ่มขึ้น 16,217 ไร่ เปรียบเทียบจากการแปลภาพถ่ายของปี 2557 นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากโครงการนี้ฯ ยังมีการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมืออีกหลายโครงการฯ ที่ GISTDA ให้การสนับสนุนการทำงานให้กับ ทช. ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการพัฒนาระบบติดตาม ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ด้านการทำฐานข้อมูลเกาะต่างๆของประเทศไทยเรา นายโสภณฯ กล่าว