‘รมช.มนัญญา’ ชื่นชมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด จ.ประจวบฯ ชูบทบาทสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพบปะเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ รับฟังปัญหา และความต้องการด้านต่าง ๆ รวมทั้งพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ และมอบปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ และกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตร จึงได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จัดหาตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด เพื่อกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกร ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว ใช้ความรู้ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการเกษตร โดย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 55 ราย มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง อีกทั้ง สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน นับเป็นองค์กรในระดับชุมชนที่ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสวัสดิการ ทำให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ดีขึ้นอย่างมั่นคงอีกด้วย

“กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุกด้าน เพื่อให้สหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน และชื่นชมบทบาทของสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และขอให้กำลังใจแก่เกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาอาชีพ และร่วมมือกันทำงานในรูปแบบสหกรณ์ มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป” รมช.เกษตรฯ กล่าว

สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2527 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 36 ปี มีสมาชิก 8,878 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำสวน ทำนา รับจ้าง และค้าขาย สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจเงินฝาก มีทุนดำเนินงานมากกว่า 679 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการส่งเสริมการออมของสมาชิก ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และสหกรณ์ฯ ตลอดจนยังได้รับโล่พระราชทาน รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2550 ด้วย

นอกจากนี้ รมช.เกษตรฯ ได้รับมอบหนังสือจากตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด เพื่อขอให้ทบทวนกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือใช้ ซึ่งในรายละเอียดของกฎกระทรวงมีบางประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ยินดีเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์ทุกจังหวัดได้เข้ามาพูดคุยหารือแนวทางแก้ไขร่างพรบ.ดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้จริง พร้อมรับฟังเรื่องร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์ทุกแห่ง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้อีก 5 ปี ซึ่งจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

————-