ทางหลวงชนบท สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ ผุดถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน Special Economic Zone (SEZ) สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองแห่งการค้าและการท่องเที่ยวที่มีพรมแดนติดเขตแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดผ่านแดนบริเวณมิตรภาพไทย – ลาว ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การรองรับการขยายตัวของเมือง และแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยเป็นแนวถนนกำหนดให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการ (ถนนสาย ง2) เริ่มต้นจากถนนวิวิธสุรการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนวิวิธสุรการ (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2029) ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูล) ไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านถนนลาดยางสายตาดแคน – หนองหอย (มห.2027) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้บรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย ง2 ระยะทางประมาณ 3.078 กิโลเมตร


ในส่วนของจุดเริ่มต้นถนนสาย ง3 เริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ต่อจากถนนสาย ง2 ไปทางทิศใต้ไปตามถนนซอยพลธิราช ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนวงศ์คำพา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านห้วยจรเข้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออก ไปตามถนนสุทธิมรรคตัดผ่านถนนศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายบ้านเขามโนรมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย ง3 และเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 4.457 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7.535 กิโลเมตร ถนนสายดังกล่าวมีความกว้างเขตทางตั้งแต่ 30 – 50 เมตร ลักษณะของถนนแยกออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

– ปรับปรุงถนนเดิม ช่วง กม.ที่ 0+000 – กม.ที่ 0+905 โดยใช้โครงสร้างผิวจราจรเดิม (คอนกรีตเสริมเหล็ก) overlay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทางและทางจักรยาน พร้อมระบบระบายน้ำ
– แนวถนนตัดใหม่และขยายแนวเขตทางถนนเดิม ช่วง กม.ที่ 0+917 ถึง กม.ที่ 3+079 ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง
กม.ที่ 5+700 และ ช่วง กม.ที่ 6+829 ถึง กม.ที่ 7+535 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทางและทางจักรยาน พร้อมระบบระบายน้ำ

ปัจจุบัน ทช.ได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทางดินถมคันทาง งานระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2565 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 372.780 ล้านบาท

————–