กสร. ปั้นนักบริหารระดับกลาง มุ่งสู่นักบริหารแรงงานคุณภาพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง รุ่น 30 มุ่งเสริมสร้าง พัฒนาทักษะ ความรู้ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการในสังกัด เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นนักบริหารแรงงานที่มีคุณภาพ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้าราชการในสังกัด เพราะถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ กสร. จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 30 ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของกรม ให้มีความรู้รอบด้าน มีทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติในการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหารแรงงานที่มีคุณภาพในระดับกลาง ซึ่งมีความสำคัญในฐานะ ที่เป็นตัวกลางรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและแปลงไปสู่การปฏิบัติ จะต้องมีการวางแผน ด้านการบริหารงาน บริหารคน บริหารงบประมาณ ตลอดจนร่วมปฏิบัติให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีความพร้อมในด้านทักษะ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กรเพื่อรองรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา และมีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีขีดความสามารถในการก้าวสู่ระดับสากล มีการทำงานในลักษณะเชิงรุก สามารถสร้างกระบวนทัศน์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร และประเทศชาติ

อธิบดีกสร. กล่าวต่อว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง รุ่นที่ 30 นี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการระดับชำนาญการสังกัดส่วนกลาง จำนวน 12 คน และส่วนภูมิภาค 28 คน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) ด้วยโปรแกรม zoom และรูปแบบเข้าห้องเรียนฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกัน รวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ซึ่งกสร. มุ่งหวังว่าจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์องค์กร นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
——————————————————