เชิญรับชม Facebook Live ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2564 COVID-19

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น. เชิญรับชม Facebook Live ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2564 COVID-19: มุ่งสร้างโลกที่มีสุขภาวะและความเท่าเทียม “มหาวิทยาลัยมหิดล : ภูมิปัญญาและนวัตกรรมไทยสู้โควิด-19” “Wisdom and Innovation against COVID-19”

วิทยากร
1.ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2.ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
3.ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
4.ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
5.รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
6.รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข​)

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สปสช. www.facebook.com/NHSO.Thailand/