กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้และผู้ส่งออกกล้วยไม้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการ ปี 2563  และพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากล้วยไม้ โดยแผนฯ ปี 2564 ใช้งบประมาณ 101.217 ล้านบาท และเพิ่มเติมแผนการพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ไทยให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพกล้วยไม้ไทยให้มีความได้เปรียบด้านการตลาด และปรับแผนการตลาดในประเทศให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลเชิงประจักษ์ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์กล้วยไม้ ปี 2563 – 2565 และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

สำหรับการการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วยไม้ในช่วงสถานการณ์ COVID -19 ที่ผ่านมา การส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทยมีมูลค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 37.4  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลาดส่งออก ที่ประชุมเสนอแนวทางสนับสนุนในด้านการขยายตลาดในประเทศ โดยเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับตัวการผลิตให้มีความหลากหลายของสินค้าเพื่อลดความเสี่ยง ประสานงานโครงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการกล้วยไม้สัญจร โครงการงานกาชาดของจังหวัด โครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ เป็นต้น เพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการนำกล้วยไม้ไทยไปใช้ในการประดับตกแต่งในโอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าอัตลักษณ์ การใช้ประโยชน์ และสร้างอุปสงค์ของกล้วยไม้ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นด้านการเงิน พิจารณาแนวทางการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการพักหนี้ ด้านแรงงานประสานกับกระทรวงแรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าว ด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคม โดย ทอท. ได้มีการหารือแนวทางการลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มพื้นที่โกดังในท่าอากาศยาน และเพิ่มอากาศยานให้สอดคล้องกับอุปทานการขนส่ง  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบในการจ่ายเงินค่าชดเชยแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ เพื่อพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรต่อไป

………………………………………..