สคบ. หารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค กรณีเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) หารือร่วมกับ ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจประเมินราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย ณ ห้องประชุม 5 สคบ.

ที่ประชุมได้กำหนดแนวทาง ดังนี้

1.การพักชำระหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ วิธีการ)

2.การติดตามทวงถามหนี้และเบี้ยปรับ (อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการได้รับการยกเว้นค่าติดตามทวงถามหนี้ และยกเว้นค่าปรับ)

3.การขอคืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (อยู่ระหว่างพิจารณาหาข้อสรุป)

—————–