ชป.ส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านม่อนฤาษี ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับไปบำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่บ้านวังขามป้อม และพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตอำเภอดอยหล่อได้กว่า 1,900 ไร่ โดยมีนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานในการส่งมอบในครั้งนี้

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี  เป็นโครงการฯ ที่เกษตรกรในเขตตำบลดอยหล่อ ได้ขอให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตบ้านวังขามป้อม และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ประมาณ 1,900 ไร่ เนื่องจากพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นพื้นที่สูง ประกอบกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนลำใย และสวนมะม่วง อาศัยน้ำจากแม่น้ำปิง  สระเก็บน้ำในไร่สวน และลำห้วยต่าง ๆ เป็นหลัก ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี  ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก โครงการชลประทานเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563  แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2563

ด้านนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การถ่ายโอนสถานีสูบน้ำฯในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 จึงได้ดำเนินการส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับไปบำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ต่อไป

—————-