ไม่ทิ้งคนดีไว้ข้างหลัง!!ขอบคุณผู้ว่าจำเริญฯมอบประกาศเกียรติคุณให้ ผญ.หัวใจสิงห์ทำความดีไม่ท้อ ลูกบ้านยกให้เป็นเพชรชุมชน

เมื่อวันที่ 22 มค.64 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ช่วงบ่ายของวานนี้ ที่หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน สาระสำคัญในที่ประชุมมีหลายประเด็น รวมทั้งได้มีการมอบประกาศเกียติคุณให้แก่บุคคลที่สร้างคุณงามความดีความดี สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและจังหวัดจนได้รับการยกย่องจากประชาชน

หนึ่งในนั้นคือนายบรรพต แซ่หลิ่ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นผู้ทำความดีไม่ท้อปลูกผักหลากหลายชนิดบนเนื้อที่ 7 ไร่ แจกจ่ายลูกบ้านตนเอง 478 ครัวเรือน รวมทั้งชาวบ้านที่ทราบข่าวเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารสู้ภัยเศรษฐกิจ โควิด-19 จนเป็นข่าวทางสื่อสื่อสารมวลชนกระจายออกไป


ในประกาศเกียรติคุณที่ท่านพ่อเมืองพังงามอบให้มีใจความสำคัญคือ “นายบรรพต แซ่หลิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน.ม.3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ผู้นำชุมชนจิตอาสาปลูกผักสวนครัวเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ขอให้มีความสุขความเจริญและรักษาความดีนี้ไว้เพื่อเป็นขวัญในการพัฒนาประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดพังงาและสังคมสืบไป”

ทั้งนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นตำแหน่งที่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน มีภาระกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร รักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งหากไม่มีความอดทนมุ่งมั่น และเสียสละย่อมเป็นภาระหน้าที่หนักยิ่ง แต่สำหรับ นายบรรพต แซ่หลิ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ปฎิบัติหน้าที่ของความเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยความภาคภูมิใจ ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ แจกราษฎรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ได้นำไปบริโภค เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

จากการปฎิบัติตนของผู้ใหญ่บ้าน เห็นได้ถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ิอให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรในพื้นที่
ชาวพังงาต้องขอขอบคุณนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รวมทั้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ทิ้งคนดีไว้ข้างหลัง ได้ร่วมกันยกย่องคนดีสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำความดีทุกคน อย่างเช่น นายบรรพต แซ่หลิ่ม(ผู้ใหญ่ซิ้ม) ผญบ.ทำความดีไม่ท้อ ที่ล่าสุดชาวบ้านยกให้เป็นเพชรชุมชนไปแล้ว

ภาพ ขอบคุณภาพจังหวัดพังงา ข่าว

—————–
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา