กทพ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะ      ถึงก่อน โดยผู้สนใจจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง   ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ และสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัคร รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th โทร. 0 2579 0045, 0 2940 1153, 0 2558 9800 ต่อ 1054-1055, 2054, 2057-2061