“วราวุธ” ส่งมอบ “น้ำบาดาล” เสริมความมั่นคงระดับชุมชนช่วยชาวบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ กว่า 2,000ราย พ้นภัยแล้ง

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว ณ บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 70 หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งขาดแคลนน้ำ  โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ประชาชนกว่า 2,000 ราย 2 หมู่บ้าน 700 ครัวเรือน มีน้ำบาดาลสะอาดที่ต่อเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค ถึง 78,840 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ทั้งในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ การส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน  ประกอบด้วย
1. บ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว  จำนวน 2 บ่อ
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
3. หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน สูง 15 เมตร ความจุ 40 ลูกบาศก็เมตร
4. ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่
5. จุดจ่ายน้ำถาวร 150,000 ลูกบากศ์เมตรต่อปี
6. จุดบริการน้ำดื่มสะอาด

โดยในการส่งมอบในครั้งนี้  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ  ร่วมเป็นสักขีพยานและส่งมอบโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์และบริหารจัดการร่วมกันต่อไป

——————-