รองผู้ว่าฯอยุธยา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ผักไห่ และมหาราช

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่ และอำเภอมหาราช รวม 10 ราย โดยพูดคุยให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงติดตามดูแล สภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่ และอำเภอมหาราช รวม 10 ราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการสำรวจและพิจารณาครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยได้มีการพูดคุยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมนี้วัดตะโกได้ให้การสนับสนุนถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วย ในด้านที่อยู่อาศัยได้ประสานนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนเข้าไปดูแลปรับปรุงให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมดูแลสุขลักษณะอนามัยในการป้องกันโรคโควิดควบคู่ไปด้วย

——————–