สถานการณ์น้ำชุมพร และอ.บางสะพาน เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชุมพร ฝนได้หยุดตกแล้ว ระดับน้ำในคลองต่างๆ ลดลง อาทิ คลองท่าแซะ สถานี X.64 อ.ท่าแซะ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.32 เมตร และ คลองท่าตะเภา สถานี X.158 บ้านวังครก อ.ท่าแซะ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.56 สถานี X.180 สะพานเทศบาล 2 อ.เมืองชุมพร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.70 เมตร แนวโน้มระดับน้ำในคลองธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานชุมพร ได้ควบคุมปริมาณน้ำที่ ประตูระบายน้ำ(ปตร.) ท่าแซะ และควบคุมการระบายน้ำผ่าน ปตร.หัววัง คลองหัววัง – พนังตัก ปตร.พนังตัก ควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้ล้นคลองท่าตะเภา ที่อาจจะส่งผลต่อตัวเมืองชุมพรได้ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โครงการชลประทาน-ชุมพร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่หมู่ที่ 1 ต.นาทุ่ง 2 เครื่อง และหมู่ที่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง 2 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำในคลองชุมพร 8 เครื่อง และคลองตะโกอีก 4 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมที่บริเวณปลายคลองสามแก้วอีก 10 เครื่อง พร้อมกำจัดวัชพืชหรือสวะสิ่งกีดขวางการระบายน้ำหน้าอาคารชลประทานต่างๆ ช่วยเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด สถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.ชุมพร เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเป็นส่วนใหญ่ คงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรบางแห่ง ในเขตต.บางลึก อ.เมืองชุมพร ระดับน้ำสูงประมาณ 10-50 เซนติเมตร แนวโน้มลดลง

ส่วนที่อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานการณ์น้ำท่วม อ.บางสะพาน ปัจจุบันได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ในเขตชุมชนเข้าสู่ช่วงฟื้นฟู สำหรับในพื้นลุ่มต่ำบางแห่งยังมีน้ำท่วมขัง หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือ คาดว่าน้ำจะแห้งทั้งหมดภายใน 2 วัน หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม
กรมชลประทาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยการใช้รถแบ็คโฮ 6 คัน ขุดลอกตะกอนดินคลองบางสะพานช่วงไหลออกสู่ทะเล เพื่อลดระยะทางการระบายน้ำ และเร่งให้ระบายน้ำออกทะเลได้เร็วขึ้น ส่วนที่โรงพยาบาลบางสะพาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ช่วยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง นอกจากนี้ ยังได้ใช้รถแบ็คโฮจัดเก็บกิ่งไม้ที่ลอยมาตามน้ำในคลองต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ และยังสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 2 คัน สำหรับล้างทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆด้วย

***********************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC)
กรมชลประทาน