ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ วันที่ 20ม.ค64

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวีรพงศ์  ไชยเพิ่ม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้พิจารณาสินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 8 ราย พิจารณาหลักเกณฑ์การทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า และประเด็นอื่นๆ แล้ว มีมติ ดังนี้

1.กลุ่มสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายเฉพาะราย ที่ผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าหรือผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งผู้บริโภคไม่มีโอกาสสัมผัสรังสี UVC และการติดตั้งและใช้งานอยู่ในกำกับของผู้เชี่ยวชาญ สินค้าดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าวที่ต้องทดสอบด้านความปลอดภัย

2.กลุ่มสินค้าที่มีการจำหน่ายและใช้งานกับบุคคลทั่วไป เนื่องจากผู้บริโภคมีโอกาสสัมผัสรังสี UVC ได้ อันอาจก่อให้เกิดความเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา จึงมีมติให้กลุ่มสินค้าดังกล่าวทดสอบหรือพิสูจน์ว่ามีความปลอดภัยหรือไม่

————-