รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (นัดพิเศษ) ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชำนาญนาวา อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า เพื่อรับทราบการรายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบัน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 และความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2564

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 อาทิ โครงการของกรุงทพมหานคร จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม. 2. โครงการก่อสร้างเพื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก 3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนาจากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และ 4. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว อีกทั้ง ยังพิจารณาถึงสถานีสูบน้ำดิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองตันแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดปัตตานี ตลอดจน การกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 256 มาตรา 22 และมาตรา 36

การแต่งตั้งคณะอนุกรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ และการมอบหมายคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 รวมทั้งการปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

____________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203
E-Mail : Pr@md.go.th