กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ เตรียมพร้อมรับรองสิทธิกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จัดวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ….

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเมจิค ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ….” โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์   วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และ นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมนำเสนอสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ….

สืบเนื่องจาก กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงแผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม คุ้มครอง ให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญตามที่ระบุไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ คือ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. เพื่อรับรองสิทธิในการแต่งงานและการมีชีวิตครอบครัว (Right to marriage and family life) ให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้ในพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้หารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และร่วมกันจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. และเพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจัดให้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. ขึ้น ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก และจะดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาค ได้แก่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแก่น ตามลำดับ จากนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้รวบรวมและประมวลความคิดเห็นที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมดเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. ให้ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต่อไป

**************************************

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑