พม. จัดเสวนาโต๊ะกลมเสมือนจริง (Virtual Talk & Roundtable) ออนไลน์ “กระทรวง พม. พบเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศพื้นที่ประเทศนอร์เวย์”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. (09.00 น. ตามเวลาประเทศนอร์เวย์) ที่ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมเสมือนจริง (Virtual Talk & Roundtable) “กระทรวง พม. พบเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศพื้นที่ประเทศนอร์เวย์” พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของกระทรวง พม. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นประธานเปิดและร่วมการเสวนากับผู้แทนกรมการกงสุล ผู้แทนหน่วยงานกระทรวง พม. เครือข่ายและแกนนำพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศพื้นที่ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.) สำนักงานปลัดกระทรวง พม.

นางจตุพร กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้จัดการเสวนาโต๊ะกลมเสมือนจริงครั้งนี้ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกลุ่มเป้าหมายในประเทศนอร์เวย์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ระหว่างกระทรวง พม. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศพื้นที่ราชอาณาจักรนอร์เวย์ อาทิ ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มคนไทยในประเทศนอร์เวย์ ร่วมทั้ง ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบด้านสังคม
ต่อกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของกระทรวง พม. ทั้งด้านความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการกักตัวร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง การเผชิญกับภาวะซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิต

นางจตุพร กล่าวต่อไปว่า จากผลการเสวนาดังกล่าว กระทรวง พม. จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อลดผลกระทบด้านสังคมที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของกระทรวง พม. และนอกจากนี้ เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง พม. และ กต. รวมทั้งเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะเชิญให้มูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มคนไทยในประเทศนอร์เวย์ ยื่นขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และเมื่อได้รับการรับรองแล้ว สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ต่อไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มคนไทยในนอร์เวย์ จะมีการเชิญให้สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในต่างประเทศ (อพม. ในต่างประเทศ) โดยจะจัดให้มีการอบรมทางออน์ไลน์ในโอกาสต่อไป


นางจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลกระทบด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของกระทรวง พม. นั้นเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ จะร่วมกับกระทรวง พม. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ โดยนำเอาเทคโลยีไซเบอร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของกระทรวง พม. ได้รับการคุ้มครองดูแลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

—————-