สคร. ชู กปน. เป็นพี่เลี้ยงแบ่งปันองค์ความรู้ ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้ อ.ส.พ.

กปน. รับบทบาทพี่เลี้ยงดูแล อ.ส.พ. เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 4 ด้าน เน้นผลงานที่เกิดขึ้นจริง ยกระดับความแข็งแกร่งให้กับรัฐวิสาหกิจไทย ตามนโยบาย สคร.

วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. และ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) โดยมี นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในปี 2561 จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่ง สคร. มอบหมายให้ กปน. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นผู้ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับ อ.ส.พ. เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงจะต้องร่วมกันรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ สคร.ทราบทุก 6 เดือน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด

นายปริญญา กล่าวว่า การลงนามในวันนี้ กปน. ในฐานะพี่เลี้ยง ได้มีการหารือในกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร และจะร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาระยะสั้น ระยะยาวที่ชัดเจน รวมถึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา ทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐวิสาหกิจไทย
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป