‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมเปิดโครงการ ‘Ship to Shore Rights South East Asia Programme’

ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights South East Asia Programme) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย

นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ship to Shore Rights South East Asia Programme) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และมีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ใน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานในภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ปลอดภัยและปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ILO ได้ดำเนินโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล หรือโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก เมื่อปี 2559 และจบโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยมี ปลัดกระทรวงแรงงาน และเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมในคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว


ในช่วงพิธีเปิด Ms Chihoko Asada-Miyakawa ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวชื่นชมการทำงานของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้เป็นอย่างดี และการดำเนินการโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งที่ผ่านมาแสดงถึงความสำเร็จของประเทศไทย มีพัฒนาการด้านกฎหมาย และยังเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 และอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 รวมทั้งยกย่องว่าประเทศไทยเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวสารผ่านวีดิทัศน์ว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

————–