ปลัดเกษตรฯ ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รุดหน้าดำเนินโครงการฯ ตามแผนงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมดังกล่าวฯ เป็นการหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ โดยเห็นควรปรับลดกรอบวงเงินของโครงการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 9,805.7075 ล้านบาท เป็น 3,550.9175 ล้านบาท และปรับเป้าหมาย เกษตรกร 32,000 ราย และจ้างงานระดับตําบล 16,000 ราย และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นธันวาคม 2564 พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ อย่างเคร่งครัด และจะมีการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

(5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) ที่ขาดแหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ ได้

สำหรับ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร ทั้งนี้ ผลการรับสมัครเกษตรกรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564) มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 33,544 ราย ผ่านการคัดเลือก 20,583 ราย โดยจะเปิดรับสมัครเกษตรกรรอบใหม่เพื่อให้ครบตามเป้าหมายโครงการ และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

—————–