กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา) เพื่อศึกษาวิจัยและประเมินแนวทางในการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาเบื้องต้นเสนอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพิ่มช่องทางการชำระค่าใช้น้ำบาดาล เปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินแบบรายงวดเป็นรายเดือน และติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน้ำอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR) ให้ครอบคลุมผู้ใช้น้ำบาดาลมากขึ้น

ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ กว่า 50 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Youtube “Groundwater Channel” และ Zoom เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังอีกด้วย

……………………………………….