กรมที่ดินขับเคลื่อน “DOL Call Center : 0-2141-5555 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรุนแรง (Digital Disruption) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเร่งพัฒนาองค์กรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน อาทิ การใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) การลงทะเบียนต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE  หรือ การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเราหันกลับมาพิจารณาโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ จะพบว่ายังมีผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่ทันสมัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง

ตามนโยบายของรัฐบาลและวิสัยทัศน์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กรมที่ดินจึงได้ตอบสนองตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ด้วยการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์ “DOL Call Center : 0-2241-5555 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ที่ยังขาดทักษะด้านดิจิทัล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้ที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นทางเลือกที่สำคัญให้สามารถติดต่อกับกรมที่ดินเพื่อสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินได้อย่างสะดวกสบายและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้พัฒนาระบบ DOL Call Center ของกรมที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการจำนวน 10 คู่สาย เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำ Call Center และเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าชุดในการตอบปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ดังนั้น เมื่อพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยด้านที่ดิน ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินด้วยตนเอง สามารถกดโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DOL Call Center ได้ที่หมายเลข 0-2141-5555 จากโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นถูกต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน หากเรื่องใดสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายหลายฉบับ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักหรือกองที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป


กรมที่ดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ “DOL Call Center : 0-2141-5555 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จะช่วยให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้รับการบริการจากกรมที่ดินอย่างทั่วถึง เพื่อร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

——————-