รมว.แรงงานนำทีม ลุยเขตศก.พิเศษ เตรียมตั้งศูนย์ฯ รองรับที่มุกดาหาร

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ติดตามแผนพัฒนาทักษะด้านแรงงาน ขับเคลื่อนแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เตรียมผลักดันมุกดาหารเป็นศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เยี่ยมชมการฝึกอาชีพ พร้อมมอบป้ายให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และชมการสาธิตการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย  และหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในจังหวัด ตามนโยบาย 3A เพื่อขับเคลื่อนด้านแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดยรมว.แรงงานได้กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีทั้งอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งมีแรงงานอยู่ในด้านนี้ประมาณหมื่นกว่าคน มีสถานประกอบกิจการกว่า 1,400 แห่ง ที่ยังขาดแคลนแรงงานประมาณ 4,000 คน ประกอบด้วยภาคการผลิต 1,398  คน ด้านการท่องเที่ยว 2,090 คน และด้าน Logistics อีกประมาณ 772 คน จึงต้องการมาดูเพื่อขับเคลื่อนให้สามารถรองรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีความต้องการคนที่สามารถขับรถขนาดใหญ่ได้ และยังขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมาก การขนส่งดังกล่าวต้องวิ่งตั้งแต่มุกดาหาร ไปลาว ไปเวียดนาม ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องวางระบบให้ดี  เช่นการฝึกอบรมต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือ เรื่องของกฎหมายและความปลอดภัย  รวมถึงต้องมีการบูรณาการกับภาคการศึกษาด้วย

ทั้งสามจังหวัดของเขตภาคอีสาน ได้แก่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และหนองคาย มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกพร.ในพื้นที่ฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุ่งเป้าหมายพัฒนากำลังคน รองรับความต้องการลงทุนของสถานประกอบกิจการและเอสเอ็มอีในพื้นที่สู่การจ้างงาน จะดำเนินการใน 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2562 มีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 15,000 คน ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับกิจการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะคนทำงานในท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร (สนพ.มุกดาหาร) มีส่วนสำคัญในการบูรณาร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาจังหวัดให้มีความก้าวหน้าในฐานะจังหวัดที่มีชายแดนติดกัประเทศเพื่อนบ้าน โดยฝึกอบรมแรงงานใหม่ แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ผู้สูงอายุ นักศึกษา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานของตนเองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 และจะยกระดับสนพ.มุกดาหาร เป็นศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตคนในพื้นที่ จะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (3A) ของกระทรวงแรงงาน ในด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) รองรับการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป