กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ NBT จัดทำรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ  “ชาญชรา” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ เริ่มออกอากาศเทปแรก วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางช่อง NBT 2HD

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวนโยบายในการจัดทำรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยการนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และมิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการนำเสนอสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับ  เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2564 แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ

โดยในวันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 17.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษและให้สัมภาษณ์เทปแรกของรายการ “ชาญชรา” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุและกรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยการบันทึกเทปในครั้งนี้ ท่านอธิบดีฯ ได้ให้สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งมี 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เป็นการแนะนำรายการ “ชาญชรา”  และการกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุและกรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) พร้อมนำเสนอประเด็น “คลังปัญญาผู้สูงอายุ” โดยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ตลอดจนการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมของคลังปัญญาผู้สูงอายุ และการแนะนำวิธีการการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุของคลังปัญญาผู้สูงอายุทั่วประเทศ ออกอากาศเทปแรกในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ทางช่อง NBT 2HD

ประเด็นที่ 2 นำเสนอในเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงสาเหตุที่ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการกำหนดคำจำกัดความและความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม สาเหตุที่ประเทศไทยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม รวมถึงแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วง COVID-19 ผู้สูงอายุกลุ่มใดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ตลอดจนหลักในการช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งการให้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ในช่วง “รู้ให้เชี่ยว” ในประเด็น “การเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา  08.30 น. NBT 2HD

ทั้งนี้รายการ “ชาญชรา”จะนำเสนอสาระดีๆ รวมถึงประเด็นที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยจะดำเนินการออกอากาศในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น. ต่อเนื่องเป็นจำนวน 30 ตอน เพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวง พม. ดังกล่าว

………………………………………….